Με τον Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίον επί τραχείας οδού

45,00 

Σε απόθεμα

Δεν γνωρίζομε τι έχει γράψει ο Θεός στην απέραντη δωρεά της χάριτός του για μένα και για σένα και για τη συνεργασία μας. Μπορούμε μόνο να είμαστε πάντοτε έτοιμοι και άξιοι και να προχωρούμε κάτω από το φως και το κραταιό χέρι Του.

                                                                                                                                                                     Μητροπολίτης Ειρηναίος

                                                                                                                                                          προς Άλεξ. Κ. Παπαδερό, 23-9-1966