Φιλόθεου Βρυέννιου Εκκλησιαστική Ιστορία

35,00 

Σε απόθεμα

Τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας προτάσεται συνήθως Εἰσαγωγή ἤ Προδιοίκησις, καθώς καί εἰς πάντα ἄλλον κλάδον τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης. Ἡ ἀναγκαιότης τῆς εἰσαγωγῆς ταύτης καθίσταται προφανής ἐκ τοῦ περιεχομένου αὐτῆς. Διότι δι’ αὐτῆς μανθάνομεν ὁποία τις νοεῖται ἤ πῶς ὁρίζεται ἡ Ἐκκλησία, τίς ἡ ὑπόθεσις καί ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, ὁποῖαι αἱ πηγαί ἐξ ὧν τήν ὕλην ἀρύεται, τίνες οἱ χαρακτῆρες οὕς ὀφείλει νά φέρῃ ὡς ἐπιστήμη, τίνες αἱ βοηθητικαί αὐτῆς ἐπιστῆμαι καί, ποῖον τό κριτήριον αὐτῆς, ποία ἡ διαίρεσις ὑπό τήν ὁποίαν ὑποβάλλει τήν ὕλην αὐτῆς καίετίς ἡ ἀξία αὐτῆς καί ἡ ὠφέλεια καί ὁ σκοπός τῆς σπουδῆς αὐτῆς, καί τίνες οἱ μέχρις ἡμῶν ἐκ-κλησιαστικήν ἱστορίαν συγγράψαντες.

Κριτικές

There are no reviews yet.

Be the first to review “Φιλόθεου Βρυέννιου Εκκλησιαστική Ιστορία”